Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

blanchette
2143 2764
1017 a072
Reposted fromtwice twice viakoralina koralina
blanchette

June 13 2015

blanchette
9219 bb95 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
blanchette
blanchette
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
blanchette
Do not settle for the first person who buys you dinner or for the person who says you look pretty, do not settle for the one who does not share your dreams but laughs at your jokes. Do not settle for attraction without depth, or good conversation with no intent to stay. Do not settle for charm when they do not value what you value, do not settle for convenience without love. Do not settle for a candle when you were taught to love the sun, do not settle because of time when you know that love is patient. Do not settle, please do not settle because there is someone out there who refuses to settle, and you are worth so much more than convenience and ease, you are worth a heart that fights for you.
— T.B. LaBerge // Do Not Settle (via tblaberge)

YES TODD.

(via myheartmadeknown)

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaffina ffina
blanchette
leżeć z kimś i czytać w ciszy to najwyższa forma intymności
— #26
Reposted fromffina ffina

June 05 2015

blanchette
7866 cbfa 500
Reposted fromPoranny Poranny vianayantara nayantara
blanchette
1564 6e0f 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaheima heima
blanchette
Reposted fromheima heima
blanchette
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viaIntensely Intensely
blanchette
3747 4427 500
Reposted frommatwin matwin viaIntensely Intensely
blanchette
Chciałabym spędzić to lato w podróży, niekończącej się podróży. Chciałabym ciągnąć za sobą ciężką walizkę, której kółka wydają charakterystyczny dźwięk podczas przemieszkania się, tak jakby aż krzyczały z podekscytowania na czekającą ich podróż. Chcę czuć szybsze bicie serca podczas przesiadki w obawie, że nie zdążę. Chcę przysypiać w autokarach i obserwować ludzi w autobusach, słuchać muzyki w pociągach i wyglądać przez okno w busie. Chcę zwiedzać i  wdychać powietrze obcych miast. Chcę pić wino w smutnych alejkach i uczyć się o historii danego miejsca, upijać się piwem na rynku i smakować potraw w gospodach.Oglądać obrazy na wystawach i rzeźby na ulicach. Chcę rozmawiać z ludźmi i słuchać granej tam muzyki. Chcę poczuć podróż, a nie tylko ją przeżyć. 
— L
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianiskowo niskowo
blanchette
blanchette
1800 2cf3
Reposted fromtooskaa tooskaa vianivea nivea
blanchette
2492 7b96 500
Reposted fromtwice twice viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl