Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

blanchette
blanchette
2540 6944 500
Reposted frompiehus piehus viameovv meovv
8929 1e43 500

February 14 2018

blanchette
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman vialexxie lexxie
blanchette
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vialexxie lexxie
blanchette
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
5213 aab9 500
Reposted fromsmall-town-nerd small-town-nerd vianiskowo niskowo
blanchette
9364 aaa5 500
Reposted fromprzegrany przegrany vianiskowo niskowo
blanchette

December 27 2017

blanchette
1722 41d0
Reposted from4777727772 4777727772 viainsidemysoul insidemysoul
0526 d5cd
blanchette
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viainsidemysoul insidemysoul
blanchette
Reposted fromshakeme shakeme viaikaris ikaris

October 21 2017

blanchette
blanchette
Reposted frombluuu bluuu viatriste triste
blanchette
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianayantara nayantara
blanchette
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianayantara nayantara
blanchette
7951 b871
Reposted fromursa-major ursa-major vianayantara nayantara
blanchette
6499 501c 500
Gdzieś między Wrocławiem a Katowicami
Reposted fromacetylo acetylo vianayantara nayantara
blanchette
7430 949e
Reposted fromsummerkiss summerkiss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl